EN DE

Zpracování osobních údajů

V tomto informačním materiálu jsme připravili informace, jakým způsobem PROXY zpracovává Vaše osobní údaje, a také informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Pod „PROXY“ se rozumí kterákoliv z následujících společností:

PROXY, a.s.

Spisová značka: B 612 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 152 70 301
DIČ: CZ15270301
Sídlo: Praha 5, Plzeňská 3217/16, PSČ 150 00
Datum zápisu: 27. 03. 1991 

PROXY - AUDIT, s.r.o.

Spisová značka: C 23375 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 496 84 612
DIČ: CZ49684612
Sídlo: Praha 5, Plzeňská 3217/16, PSČ 150 00
Datum zápisu: 30. 09. 1993 

PROXY Holding a.s.

Spisová značka: B 11690 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 278 76 616
DIČ: CZ27876616
Sídlo: Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5
Datum zápisu: 27. 3. 2007 

PROXY zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen  GDPR),s platným právním řádem ČR, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami.

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá a pro zpracování osobních údajů a dat přijímáme a průběžně aktualizujeme vhodná a přiměřená technická a bezpečnostní opatření nutná pro zajištění jejich bezpečnosti.  Přístup k osobním údajům mají pouze oprávněné osoby. Ve společnosti PROXY jsou přijata vnitřní pravidla a postupy, které chrání osobní údaje před jejich ztrátou, zneužitím či neoprávněným přístupem a pravidelně ověřujeme vhodnost těchto opatření..

Jaké osobní údaje zpracováváme?

 • Identifikační údaje – jméno a příjmení, titul, datum narození, údaje o dokladech totožnosti, trvalé bydliště apod.
 • Údaje z e-mailových systémů a kalendářů – jméno odesílatele, příjemce, organizátora, účastníka apod. 
 • Elektronické kontaktní údaje – telefon, email adresa, ID datové schránky apod.
 • Další osobní údaje – údaje potřebné pro plnění smlouvy; informace vygenerované cookies (viz. „Podmínky užívání“).

PROXY nezpracovává tzv. citlivé údaje, tj. údaje, které vypovídají o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženství a filozofickém přesvědčení, členství v odborových organizacích, genetický nebo biometrický údaj za účelem jedinečné identifikace a kontroly fyzické osoby, o sexuálním životě, odsouzení za trestný čin, s výjimkou, pokud tak stanoví právní předpisy.

Jak Vaše osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme z různých veřejně dostupných zdrojů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, registr skutečných vlastníků, internet) a od Vás, případně od třetích osob především za účelem přípravy smlouvy, v rámci identifikace klienta dle AML zákona, při komunikaci s Vámi nebo prostřednictvím webových formulářů.

Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu a k danému účelu, ve většině případů se bude jednat o následující možnosti:

 • Pro plnění našich zákonných povinností,
 • Pro účely plnění smlouvy,
 • Pro účely našich oprávněných zájmů,
 • Na základě uděleného souhlasu pro marketingové účely a zasílání obchodních sdělení nebo zpravodaje; tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. V případě, že jste se zaregistrovali k odběru zpravodaje a dalších aktuálních informací od PROXY a chcete-li tuto službu zrušit, navštivte prosím aktuální webovou stránku a odběr můžete zrušit proklikem „Zrušit odběr – Unsubscribe“.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění daných zákonných účelů zpracování a v souladu s interními zásadami, zpravidla ne déle než po dobu 15 let.

Jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů?

Během zpracování osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup (jaké údaje o Vás zpracováváme nebo jejich kopie)
 • Právo na opravu (v případě zjištění, že zpracováváme nepřesné nebo neúplné údaje)
 • Právo na výmaz (za určitých podmínek stanovených právními předpisy lze Vaše osobní údaje vymazat)
 • Právo na omezení zpracování (v případě splnění podmínek dané právními předpisy lze omezit zpracování osobních údajů)
 • Právo na přenositelnost údajů (v případě, že Vaše údaje zpracováváme na základě uděleného souhlasu a zároveň je zpracování prováděno automatizovaně)
 • Právo vznést námitku vůči zpracování
 • Právo podat stížnost – v případě, že se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy,

a to zasláním e-mailu na office@proxy.cz. Všechny Vaše požadavky budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy a bez zbytečného odkladu Vás budeme písemně informovat o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

Změny

V případě změn předpisů týkajících se ochrany osobních údajů nebo  v případě potřeby se budou provádět aktualizace tohoto materiálu. Aktualizované verze budou k dispozici na webových stránkách.

Máte otázky?

Máte-li nějaké dotazy nebo připomínky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, prosím, kontaktujte nás na e-mailové adrese office@proxy.cz.

Datum poslední aktualizace:  31. 7. 2021

Napište nám