EN DE

Whistleblowing

Společnost PROXY, a.s., IČO: 15270703 se sídlem Plzeňská 3217/16, Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 612 a společnost PROXY-AUDIT, s.r.o., IČO: 49684612 se sídlem Plzeňská 3217/16, Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 23375 (dále jen „Společnost“), v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavedla vnitřní oznamovací systém a zapojila se do programu NNTB (nenech to být), a který slouží k podávání oznámení o protiprávním jednání v souladu se Zákonem.

Vnitřní oznamovací systém Společnosti (tzv. whistleblowing systém) je určen pouze fyzickým osobám, které se dozvěděly o možném protiprávním jednání blíže vymezeném v Zákoně. Těmito osobami se rozumí:

  1. bývalí a současní zaměstnanci Společnosti;
  2. osoby, které vykonávaly nebo vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost pro Společnost, a to i zprostředkovaně, včetně osob které pracovaly pro Společnost na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce; nebo
  3. osoby, které byly nebo jsou se Společností v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti včetně uchazečů o zaměstnání; nebo
  4. osoby, které vykonávají nebo vykonávaly u Společnosti dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž.

Vnitřní oznamovací systém má umožnit Společnosti efektivně odhalovat možná protiprávní jednání na pracovišti nebo týkající se Společnosti a zároveň zajistit oznamovatelům ochranu před odvetnými opatřeními v souvislosti s podaným oznámením.

Společnost nastavila ve vnitřním oznamovacím systému technická a organizační opatření tak, aby nebylo možné odhalit identitu oznamovatele. S totožností oznamovatele a obsahem oznámení má právo se seznámit pouze příslušná osoba, která přijímá a vyřizuje došlá oznámení, a která musí zachovávat mlčenlivost a důvěrnost ohledně identity oznamovatele a obsahu oznámení v průběhu i po skončení šetření.

1) Určená příslušná osoba

Společnost určila níže uvedenou příslušnou osobu, která přijímá a vyřizuje oznámení podaná prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému NNTB.

označení příslušné osoby: Mgr. Jiří Šafka
telefonní číslo: Mobil: +420 724 356 481
email: email: j.safka@advokati-ks.cz

Tyto kontaktní údaje neslouží pro podání oznámení, toto lze učinit prostřednictvím systému NNTB.

2) Způsoby podávání oznamování

V souladu se Zákonem mohou fyzické osoby, které se dozvěděly o možném protiprávním jednání podávat oznámení následujícími způsoby:

Podněty nám můžete zasílat prostřednictvím tohoto odkazu: www.nntb.cz/c/s497b7ec

Na žádost oznamovatele je možné podat oznámení i osobně, vždy po dohodě s příslušnou osobou. Osobní schůzku s příslušnou osobou za účelem podání ústního oznámení je možné sjednat telefonicky nebo e-mailem na shora uvedených kontaktech. Příslušná osoba je povinna oznámení přijmout osobně nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádá.

Místo Společnosti je také možné podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. V tomto případě oznámení přijímá a posuzuje Ministerstvo spravedlnosti. Informace o externím oznamovacím systému jsou obsaženy na webové stránce https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Ministerstvu spravedlnosti však není možné podat oznámení o porušení povinnosti podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. Taková oznámení je nutné podat prostřednictvím externího oznamovacího systému Komory daňových poradců / Komory auditorů.

3) Přijímání oznámení od třetích osob

Společnost tímto vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro Společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Tato informace je platná a účinná ode dne 1. srpna 2023.

Napište nám