EN DE

Ověřování výročních zpráv

Změny českých předpisů, které považujeme za významné v souvislosti s auditem účetním závěrky za rok 2015.

hruba 2 týdny po novelizaci zákona o účetnictví byla Parlamentem České Republiky schválena novela zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Tato novela navazuje na směrnici č. 2013/34/EU, článek 35, zmiňované novely zákona o účetnictví a souvisejících předpisů. V zákoně o auditorech do znění § 20 byly přidány ustanovení písmena e) a f). Z těchto ustanovení vyplývá, že auditorská zpráva k účetní závěrce musí též obsahovat vyjádření auditora k údajům ve výroční zprávě. Sice se tato změna jeví jako zdánlivě nevýznamná, má ovšem významný dopad na vydávání zpráv auditora po 1.1.2016.

Abychom Vám tuto změnu přiblížili, dovolte nám krátce uvést dosavadní praxi při vydávání zpráv auditora v České republice. Doposud mohl auditor, pokud si to okolnosti vyžádaly, vydat separátní zprávu auditora k účetní závěrce a následně s časovým odstupem se vyjádřit k údajům uvedeným ve výroční zprávě. Tzn., že účetní jednotka v rámci smlouvy o ověření mohla od auditora obdržet dvě zprávy auditora. Tato praxe již po 1.1.2016 nebude v souladu se zákonem. Prakticky to znamená, že aby účetní jednotka splnila povinnost ověření výroční zprávy podle ustanovení § 21 odst. 6 a 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v znění pozdějších předpisů, měl by auditor před vydáním zprávy auditora k účetní závěrce obdržet současně i znění výroční zprávy včetně jejích povinných součástí jako např. zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Bude se vydávat pouze jedna zpráva auditora.

V návaznosti na tuto změnu navazují úpravy znění auditorských standardů (zejména standardu č. ISA 720 včetně aplikačních doložek). Aktualizované standardy byly schváleny na mimořádném sněmu auditorů dne 23. listopadu 2015.

A jaké povinnosti vyplývají pro Vás, vedení odpovědné za sestavení účetní závěrky?

Pro bezproblémový průběh vydání zpráv auditora o ověření účetní závěrky po 1.1.2016 (tzn., že i pro splnění povinnosti ověření účetní závěrky auditorem sestavených za účetní období roku 2015) Vám doporučujeme upravit harmonogram tak, aby auditor před vydáním zprávy auditora obdržel i znění výroční zprávy Vaší společnosti.

Ještě bychom Vás chtěli stručně seznámit se situací, kdy auditor znění výroční zprávy neobdrží. V tomto případě je auditor povinen ve zprávě auditora k účetní závěrce uvést, že výroční zprávu neobdržel, a proto se k této nevyjadřuje. Vedení účetní jednotky to ale nezbavuje jeho odpovědnosti následně předat auditorovi před zveřejněním znění výroční zprávy. Ovšem k takto později předloženým dokumentům již nebude vydáván výrok auditora.

I když Komorou auditorů České Republiky bylo doporučeno případným dodatkem upravit znění již uzavřených smluv o ověření (zejména upravit harmonogram auditu), nebude naše kancelář k tomuto kroku plošně přistupovat. Věříme, že v této záležitosti budeme vzájemně spolupracovat tak, aby byly dodrženy předpokládané termíny pro vydání zprávy auditora a zároveň dodrženy zákonné povinnosti.

 

Napište nám