EN DE

Důležitá informace – dotační programy covid od 1. 4. 2021

Vážení obchodní přátelé,

dovolte, abychom Vás tímto informovali o zcela nově schválených programech COVID v České republice, které bude možno využít od 1.dubna 2021. Všechny dosavadní programy COVID by měly být zároveň do 31.3. ukončeny a nahrazeny těmito dvěma.

Jedná se o tzv. „COVID 2021“„COVID – Nepokryté náklady“. Oba programy budou financovány v souladu s tzv. „Dočasným rámcem Evropské komise“, kdy je na jednoho příjemce možné poskytnout maximálně 1,8 miliónů EUR. Státní podpora bude na rozdíl od předchozích programů finančně omezena. Až bude vyčerpána částka kompenzací určená na tyto dva programy (zatím se hovoří o částce 6 mld. Kč), nebude další podpora poskytována. Proto je nutné pro získání podpory podat žádosti včetně všech požadovaných podkladů řádně a včas.

Cílem obou programů je zmírnění negativních dopadů všech podnikatelských subjektů v souvislosti s pandemií COVID-19. Podnikatelé si musí zvolit pouze jeden z těchto programů, tzn. nelze oba programy čerpat současně. Čerpání programu Antivirus může být zachováno dle podmínek platných od března 2021, tzn. že Antivirus může být podnikateli využíván vedle jednoho z výše uvedených programů.

Naprosto stěžejním předpokladem pro využití programů COVID je tzv. prokázání snížení poklesu tržeb (obratu) za rozhodné období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 %. Rozhodným obdobím se rozumí období od 1.ledna 2021 do 28.února 2021.

Srovnávacím obdobím se rozumí období od 1.ledna 2019 do 28.února 2019 nebo 1.ledna 2020 až 28.února 2020 tzn. že si podnikatelské subjekty mohou zvolit, které období bude pro ně vhodnější.

Pokud by ve vašem případě došlo k poklesu tržeb alespoň o 50 % a více, tak má vaše společnost vysokou šanci na získání jedné z těchto dotací.

Doporučujeme proto prověřit splnění tohoto kritéria co nejdříve, neboť programy budou spuštěny velmi brzy.

COVID 2021

Jednodušší z programů, kde společnosti mohou získat finanční dotaci na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti ve výši 500 Kč na 1 zaměstnance v hlavním pracovním poměru na 1 den. V případě žadatelů, kteří měli méně než tři zaměstnance, je podpora stanovena ve výši 1.500 Kč na den. Podpora by měla být poskytnuta zatím za období od 11. ledna 2021 do 31. 3. 2021 tj. za 70 kalendářních dní, což by představovalo částku 35 000 Kč za jednoho zaměstnance. Zatím není ale zřejmé, zda se bude poskytovat za kalendářní nebo pracovní dny. Proto uvádíme tento údaj jako orientační.

COVID – Nepokryté náklady

V tomto programu bude muset být sestavena tzv. mezitímní účetní závěrka1, ze které bude zřejmé, že společnost docílila ztrátu za období od 1. 1. 2021–28. 2. 2021. Výsledky hospodaření budou prokazovány výkazem zisku a ztrát. Dále bude nutno některé náklady upravit dle pravidel tohoto programu – např. nelze využít mimořádné odpisy dle zákona o daních z příjmů, mzdové náklady bude možno využít, ale snížené o dotaci z programu Antivirus apod. Výše podpory formou finanční dotace bude pak činit 60 % tzv. nepokrytých fixních nákladů a současně max. limit na jednoho žadatele činí 40 miliónů Kč.

Nepokrytými fixními náklady pro účely tohoto programu se rozumí ztráta z modifikované mezitímní účetní závěrky snížená o již přijaté dotace žadateli o podporu.

V tomto programu existuje v současné chvíli ještě mnoho nejasných informací, které se neustále precizují a vyvíjí.

Vzhledem k tomu, že oprávněnými žadateli mohou být všechny fyzické nebo právnické osoby, které vykonávají podnikatelskou činnost na území ČR a splní pokles tržeb alespoň o 50 % – tzn. první základní podmínku, doporučujeme Vám vzhledem k plánovanému spuštění programu Ministerstvem průmyslu a obchodu od 1. 4. 2021 prověřit v rámci vašich společností opravdu co nejdříve.

V případě vašeho zájmu jsme připraveni Vám poskytnout jakoukoli další součinnost.

S přátelským pozdravem
PROXY, a. s.

Ditta Hlaváčková
Partner

Miroslav Mrázek
Partner

1 v pojetí tohoto programu se jedná o modifikovanou mezitímní účetní závěrku, a tudíž při jejím sestavení se nepostupuje podle ustanovení účetních předpisů a doporučené interpretace Národní účetní rady č. I-31.

Napište nám