EN DE

Daňové opatření – Koronavirus / č. 1

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si vás seznámit s opatřeními přijatými Ministerstvem financí v souvislosti s koronavirem. Musíme bohužel konstatovat, že místo jakéhosi „generálního pardonu“ (automatického promíjení) bylo zveřejněno několik dokumentů, které jsou dle našeho názoru zejména pro laickou veřejnost obtížně srozumitelné a stále nechávají správci daně relativně rozsáhlé možnosti trestat daňový subjekt za nesplnění zákonných povinností.

V současné době směřuje Komora daňových poradců své připomínky ke zveřejněným opatřením a my doufáme, že tyto budou ze strany finanční správy reflektovány.

Níže se pokusíme vysvětlit, jak uvedeným opatřením rozumíme.

1. Daň z příjmů právnických a daň z příjmů fyzických osob

 1. Prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání (=DP)
  O prodloužení lhůty pro podání DP není třeba do 1. 7. 2020 žádat. Obecně však se lhůta pro podání DP k daním automaticky neprodlužuje, pouze nebudou ukládány některé sankce spojené s prodlením. Po uplynutí standardní lhůty pro podání daňového přiznání (1. 4. 2020) tak daňové subjekty budou de facto porušovat daňové zákony a případné další dopady jejich prodlení budou s daňovou správou teprve diskutovány. Na základě rozhodnutí ministryně financí se všem daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů nebo vyúčtování daně z příjmů promíjí pokuta za opožděné podání daňového přiznání nebo vyúčtování za zdaňovací období roku 2019. To pouze za předpokladu, že k podání daňového přiznání nebo vyúčtování za zdaňovací období roku 2019 dojde nejpozději dne 1. 7. 2020

  Doporučujeme proto dodržení řádné lhůty zvážit zejména v případech, kdy vzniká poplatníkům tzv. vratitelný přeplatek.

  Uvedené se nevztahuje na vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (mzdovou agendu). Pokud by došlo k pozdnímu podání a úhradě, platí zde všechny sankce (pokuta za opožděné tvrzení daně) a úrok z prodlení.
 2. Úrok z prodlení (případně úrok z posečkané částky)
  Na základě rozhodnutí ministryně financí se všem daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů nebo vyúčtování daně z příjmů dále promíjí úrok z prodlení (případně úrok z posečkané částky) za zdaňovací období roku 2019. To pouze za předpokladu, že k úhradě daně z příjmů za zdaňovací období roku 2019 dojde nejpozději dne 1. 7. 2020.
  Lhůta pro úhradu daně z příjmů se tedy neprodlužuje, pouze nebudou ukládány některé sankce spojené s prodlením.
  Uvedené se nevztahuje na nedoplatky na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti odváděné plátcem (mzdová agenda).
 3. Zálohy na daň
  Zálohy na daň z příjmů nejsou aktuálními opatřeními daňové správy řešeny, platí tedy standardní pravidla. Lze obecně žádat o stanovení záloh na daň z příjmů jiným způsobem (týká se záloh splatných v březnu a později), pokud budou mít daňové subjekty problémy s cash flow způsobené koronavirem.
 4. Posečkání úhrady daně (rozložení na splátky)
  V souvislosti s koronavirem je možno zvážit i podání žádosti o posečkání úhrady daně nebo její rozložení na splátky. Správce daně může povolit posečkání daně v případech vážné újmy anebo ohrožení výživy daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných (zde pouze v případě fyzických osob). V případě podání žádosti je nutno postupovat dle Metodického pokynu vydaného Generálním finančním ředitelstvím.
 5. Hospodářský rok jako účetní období
  Výše uvedená pravidla zatím nereflektují možnou existenci hospodářského roku jako účetního období.

2. Daň z přidané hodnoty

 1. Prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání (DP)
  Prodloužení lhůty pro podání DP k DPH nelze aplikovat. Lhůty pro podání přiznání k DPH se nemění.
  Pouze na základě žádosti plátce DPH lze rozhodnout o prominutí úroku z prodlení, pokud budou splněny podmínky stanovené pokyny GFŘ. tzv. ospravedlnitelný důvod prodlení (prodlení s úhradou daně je důsledkem působení mimořádných opatření) bude potřeba doložit relevantními důkazními prostředky přiloženými k žádosti.
  Plátcům DPH, jimž bude na základě individuální žádosti alespoň částečně prominut úrok z prodlení z důvodů souvisejících se šířením koronaviru, ministryně financí promine pokutu za opožděné tvrzení daně (uvedené se tedy zatím nemůže uplatnit, pokud v daném zdaňovacím období plátce DPH vykáže nadměrný odpočet).
 2. Kontrolní hlášení
 3. Plátcům DPH se promíjí pokuta za nepodání kontrolního hlášení ve výši CZK 1.000, pokud povinnost k její úhradě vznikla v období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020. Pokuty týkající se kontrolního hlášení ve výši CZK 10.000, CZK 30.000 a CZK 50.000 budou promíjeny pouze na základě žádosti plátce daně. Existence ospravedlnitelného důvodu prodlení jako jedné z několika podmínek zde bude vyžadována obdobně jako výše u přiznání k DPH.

3. Správní poplatek

  Správní poplatek za podání žádosti o prominutí úroku z prodlení a za přijetí žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení bude po určitou dobu zcela prominut. Obdobně to platí ve vztahu ke správnímu poplatku za přijetí žádosti o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky.

  V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám nadále rádi k dispozici.

  S přátelským pozdravem
  Váš HLB PROXY-Team

  18. 3. 2020

Napište nám