EN DE

Cílený program podpory zaměstnanosti - antivirus

Vážení obchodní přátelé,

dovolte, abychom níže shrnuli některé základní informace vztahující se k podpoře zaměstnanosti v době mimořádných opatření ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí resp. úřadů práce v rámci tzv. programu Antivirus.

 1. Cílený program Antivirus

Dne 31.3.2020 vláda České republiky schválila návrh programu Antivirus. Ve své podstatě se jedná o příspěvek na částečnou úhradu náhrad mezd vyplácených zaměstnavateli, které budou zaměstnancům náležet z důvodu

 • překážky v práci na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo
 • překážky v práci na straně zaměstnavatele (např. uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci na straně zaměstnavatele vznikla v důsledku epidemie COVID-19.

Ve všech výše uvedených případech se tedy jedná o situaci, kdy pro zaměstnavatele není ze strany konkrétního zaměstnance konána práce.

 1. Období, za které mají být příspěvky poskytovány

Z programu Antivirus lze hradit příspěvky na vyplacené náhrady mzdy vzniklé prozatím v období od 12.3.2020 do 30.4.2020. Případné prodloužení programu Antivirus je podmíněno schválením vládou České republiky.

 1. Některé základní podmínky pro výplatu příspěvku
 2. Podpora zaměstnanosti

Příspěvek má být poskytován výhradně na zaměstnance, kteří jsou v době, kdy zaměstnavatel podává žádost o příspěvek, stále jeho zaměstnanci a nebyla jim ke dni podání žádosti dána výpověď, ani nejsou ve výpovědní době.

 1. Pouze zaměstnanci v pracovním poměru

Program Antivirus se má týkat pouze zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění dle českých právních předpisů.

 1. Dodržování zákoníku práce

Aby vznikl nárok na příspěvek na vyplacené náhrady mezd, musí zaměstnavatel postupovat vždy striktně podle zákoníku práce. Dodržování zákoníku práce bude kontrolovat Státní úřad inspekce práce a zaměstnavatelé toto budou muset velice detailně prokazovat.

 1. Skutečná výplata náhrad mezd včetně odvodů

Příspěvek bude poskytován pouze v případě, že zaměstnavatel skutečně vyplatil zaměstnancům mzdy, respektive náhrady mezd, a řádně z nich odvedl povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, a to jak za zaměstnance, tak i za zaměstnavatele.

 1. Výše příspěvku

 1. Režim A

Příspěvek na náhradu mzdy v režimu A má náležet zaměstnavateli, u kterého ve vztahu ke každému jednotlivému zaměstnanci nastane některá z následujících situací:

 1. a) nařízení karantény (a zaměstnavatel zároveň vyplácí zaměstnancům náhradu mzdy dle § 192 ZP).
 2. b) nemožnost přidělovat práci zaměstnancům v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví včetně příslušných orgánů v zahraničí (zaměstnancům je vyplácena náhrada mzdy podle § 208 ZP).

Příspěvek je stanoven ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000,- Kč.

 1. Režim B

Příspěvek na náhradu mzdy v režimu B má náležet zaměstnavateli, u kterého nastaly překážky v práci na jeho straně vyvolané zejména také

 1. nepřítomností významné části zaměstnanců na pracovišti v důsledku překážek v práci na jejich straně,
 2. nedostatkem vstupů nebo
 3. snížením odbytu produkce zaměstnavatele.

Příspěvek je stanoven ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 29 000,- Kč.

 1. Kdy a kde žádat o vyplacení příspěvků?

Žádosti bude možné podávat pravděpodobně od 6.4.2020 u místně příslušného úřadu práce (výlučně elektronicky). Všechny podklady, které bude zaměstnavatel dokládat lze ve spolupráci s mzdovým oddělením pro vás připravit.

Nad rámec si dovolujeme upozornit, že dle Metodické příručky MPSV budou stanoveny přísné sankce, kdy případné úmyslného zneužití příspěvku může být klasifikováno jako trestný čin a porušení podmínek bude důvodem k vrácení příspěvku a může podléhat i následným sankcím.

Z těchto důvodů doporučujeme přesně stanovit jasná pravidla dle zákoníku práce a souvisejících předpisů.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám nadále rádi k dispozici.
S přátelským pozdravem

Váš HLB PROXY-Team
1.4.2020

Napište nám